Skip links

Czym jest nieautoryzowana transakcja?

O co chodzi w elektronicznej kradzieży pieniędzy z konta bankowego?

Czym jest nieautoryzowana transakcja płatnicza?

Polskie ustawodawstwo nie definiuje wprost pojęcia „nieautoryzowana transakcja płatnicza”.

Ustawa o usługach płatniczych w art. 40 ust. 1 określa jednak czym jest autoryzowana transakcja płatnicza - to taka, na wykonanie której płatnik wyraził zgodę „w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą”. Nieautoryzowaną operacją będzie zatem każda, na którą płatnik nie wyraził zgody.

Zapamiętaj, że nieautoryzowana transakcja płatnicza to operacja:

w proces której ingeruje osoba trzecia,

na którą - jako płatnik - nie wyraziłeś zgody,

w razie zaistnienia której przysługują Ci określone uprawnienia.

Zgłoszenie

Spotkała mnie taka sytuacja, ale ją zignorowałem

Pamiętaj! Polskie prawo przewiduje, że na zgłoszenie przestępstwa dotyczącego nieautoryzowanych transakcji masz 13 miesięcy.

Jeżeli więc kiedyś padłeś ofiarą tego procederu, nie została ona natychmiast zgłoszona, a od sprawy minęło już kilka miesięcy to i tak nadal masz szansę na dochodzenie swoich praw. Zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci podjąć stosowne kroki, aby odzyskać Twoje pieniądze.

Pamiętaj, że po upływie tego terminu tracisz jakąkolwiek możliwości dochodzenia swoich praw.

13
miesięcy

Co robić w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej?

Jako posiadacz konta bankowego, który padł ofiarą nieautoryzowanej transakcji musisz pamiętać, że przepisy prawne stwarzają realną szansę na odzyskanie swoich pieniędzy! Co jest tego podstawą?

Wspominany wyżej art. 40 ust. 1 określa przesłanki, jakie transakcja musi spełniać, aby uważać ją za autoryzowaną:

Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.

Art. 40. ust. 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Nieautoryzowana transakcja płatnicza a błędny przelew

Czasami bywa, że nieautoryzowana transakcja płatnicza jest mylona z błędnym zleceniem przelewu. Nie można jednak mieszać obu tych pojęć i trzeba mieć świadomość, że nie są one tożsame. Zlecenie błędnego przelewu charakteryzuje się tym, że jego ostatecznym efektem jest transfer środków na nieprawidłowe konto w wyniku działania w dobrej intencji, choć nie zawsze z należytą uwagą. Inna jest także procedura starania się o zwrot utraconych w ten sposób środków.

Jeśli przytrafiła Ci się taka sytuacja również możesz się do nas zgłosić – uzyskasz od nas niezbędną w takim przypadku pomoc.

Autoryzacja (czyli zgoda płatnika) nie jest równoznaczna z procesem uwierzytelnienia transakcji (czyli wykorzystaniem hasła, loginu, tokenu; ta cześć leży po stronie dostawcy usług płatniczych).

Regulacja prawna zawarta w Ustawie o usługach płatniczych (45 ust. 1) wskazuje na tzw. odwrócony ciężar dowodzenia:

Na dostawcy użytkownika spoczywa ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych dostawcy oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą świadczoną przez tego dostawcę, w tym dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.

Art. 45. ust. 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

W praktyce oznacza to, masz prawo wnioskować do banku o zwrot swoich pieniędzy, co jest potwierdzone ustawowym zapisem.

Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

Art. 46. ust. 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Co w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej powinien zrobić bank?

W myśl polskiego ustawodawstwa bank zobowiązany jest do bezwarunkowego zwrotu kwoty będącej nieautoryzowaną transakcją, co jest równoznaczne z przywróceniem stanu rachunku płatniczego klienta, jaki istniałby, gdyby do niej nie doszło.

Proces zwrotu opisywany jest mianem zasady „D+1”. Stanowi ona, że klient powinien otrzymać z powrotem skradzione pieniądze nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono (lub zgłoszono) nieautoryzowaną transakcję.

Jedyne odstępstwo od tej zasady i wstrzymanie procedury zwrotu następuje tylko wówczas, gdy instytucja finansowa dysponuje uzasadnionymi i udokumentowanymi podstawami wskazującym, że klient podejrzany jest o próbę oszustwa. Wówczas jednak powinno zostać to potwierdzone pisemnym poinformowaniem o sprawie organów zajmujących się ściganiem przestępstw.

Interpretacja zasady „D+1” wyraźnie zatem wskazuje, że obowiązkiem banku jest w pierwszej kolejności niezwłoczne oddanie klientowi pieniędzy, a dopiero potem – o ile są racjonalne przesłanki, by twierdzić, że ten powinien w części lub całości odpowiadać za nieautoryzowaną transakcję – dochodzić od niego tej kwoty na drodze procesu sądowego.

Banki oczywiście niechętnie stosują się do ustawowych zapisów i rzadko postępują w tej kwestii zgodnie z przepisami, według których powinny działać.

Jeśli chcesz, żebyśmy przeprowadzili Cię przez ten skomplikowany proces odzyskiwania środków - zgłoś się do nas!

Pamiętaj o istnieniu art. 725. Kodeksu cywilnego (Umowa rachunku bankowego), który stanowi, że:

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Art. 725. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 725. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

W związku z tym przepisem środki pieniężne posiadacza przechodzą na własność banku, a co za tym idzie, wynikające z umowy uprawnienie posiadacza rachunku stanowi wierzytelność do banku każdocześnie wymagalną, a jej rozmiary wskazuje stan konta.

Oznacza to, że bank – będący formalnie właścicielem twoich pieniędzy – powinien zadbać o zapewnienie im bezpieczeństwa.

Kiedy będziesz zobowiązany do zwrotu pieniędzy bankowi?

Jeśli jesteś poszkodowany i rzeczywiście padłeś ofiarą kradzieży po odzyskaniu swoich środków powinny one być już bezpieczne. Teoretycznie istnieje możliwość, że zostaniesz zobowiązany do zwrotu pieniędzy, ale tylko w przypadku, jeśli to bank udowodni, że klient umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki użytkownika. Do czynności takich można zaliczyć na przykład:

konieczność niezwłocznego zgłoszenia faktu kradzieży środków,

nieuprawniony dostępu do konta osoby trzeciej,

korzystanie z rachunku w sposób niezgodny z regulaminem świadczenia usług banku,

przechowywanie danych uwierzytelniających (login, hasło) bez zachowania zasad należytej staranności lub udostępnianie ich osobom nieuprawnionym.

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązkiem banku jest udowodnienie, a nie jedynie uprawdopodobnienie winy klienta, co niesie za sobą określone konsekwencje. Główną jest fakt, że to nie bank ostatecznie decyduje o tym, czy reklamowana przez Ciebie transakcja była lub nie operacją autoryzowaną – a o tej ciężko mówić, jeżeli padłeś ofiarą ataku [link do podstrony z ich charakterystyką], w wyniku którego nie wyraziłeś zgody na dokonanie z Twojego konta operacji płatniczej.

Nawet jeśli bank rozpatrzy Twoją reklamację negatywnie to sprawę i tak ostatecznie rozstrzyga sąd.

Zgłoś się do nas w sprawie odzyskania utraconych środków. Wiemy, jakie argumenty stosują banki, aby odrzucać reklamacje oraz jak postępować, aby zwiększyć szansę na wygraną.

Jaka jest szansa, że bank uzna reklamację, a jaka że sprawa trafi do sądu?

Powierzając prowadzenie swojej sprawy profesjonalistom znacząco zwiększasz szanse na odzyskanie pieniędzy, zwłaszcza jeśli zajdzie konieczność, w przypadku nieuznania przez bank reklamacji, walki o nie na drodze sądowej.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym wiemy jak postępować w tego rodzaju sporach prawnych, żeby Twoje środki finansowe do Ciebie wróciły.