Skip links

Polityka prywatności

I

[Zawartość polityki prywatności Administratora]

 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej www.nieautoryzowanatransakcja.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania polików cookies lub innych podobny technologii znajdują się również w polityce cookies dostępnej tutaj.

II

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

 1. Użytkownikiem jest każdy podmiot przebywający na Stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej, w szczególności z formularza kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Polska Fundacja Filary Rozwoju z siedzibą w Łomży, ul. Studencka 19 lok. 508 bud. A, Łomża 18-400, KRS: 0000904767, NIP: 7182158198, REGON: 389120837, zwana dalej Administratorem lub Polską Fundacją Filary Rozwoju.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą adresu mailowego: biuro@filaryrozwoju.org.pl.

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

1. Działanie Strony

 1. Polska Fundacja Filary Rozwoju przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:
  1. zarządzanie Stroną,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników,
  3. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania o zagrożeniach dla prywatności.
 2. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie www.nieautoryzowanatransakcja.pl w celach, jakie wskazują dane formularze.
 3. Ponadto po wyrażeniu przez Użytkownika zgody Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach:
  1. odpowiadania telefonicznie lub elektronicznie na wiadomości o dowolnej treści przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  2. realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z Użytkownikiem w sprawie konsultacji i oceny jego sytuacji prawnej,
  4. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi,
  5. działań analitycznych i statystycznych,
  6. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków.
 4. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
  1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, daty dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach,
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług,
  3. dane osobowe Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu,
   • pozostałe informacje zawarte w dobrowolnie przesłanej przez Użytkownika w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Informacje, które nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe Administrator obejmuje pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Polską Fundację Filary Rozwoju pomocy prawnej na ich rzecz oraz w okresie trwania współpracy wynikającej z udzielonej pomocy, jak również do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, w tym przez okresy wynikające z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku podjęcia postepowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

IV

[Odbiorcy danych Użytkowników]

Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

V

[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:
  1. Dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
  2. Do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
  3. Do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
  4. Do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
  5. Do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  6. Do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
  7. Do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
  8. Do cofnięcia zgody w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda na to została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: 22 531-03-00.

VIII

[Zmiany polityki prywatności]

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

IX

[Akty prawne przywołane w klauzuli]

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
 2. Art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
 3. Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 4. Art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Data ostatniej aktualizacji zasad polityki prywatności: 09.11.2022.